ایران-تجمع اعتراضی و تهدید به اخراج کارگران شهرداری آبادان

ایران-تجمع اعتراضی و تهدید به اخراج کارگران شهرداری آبادان


ادامه مطلب ...

ایران-اعتراض و تجمع کارگران دی.ام.تی پلی اکریل

ایران-اعتراض و تجمع کارگران دی.ام.تی پلی اکریل


ادامه مطلب ...

ایران-اعتصاب،راهپیمایی و تجمع کارگران شهرداری بروجرد

ایران-اعتصاب،راهپیمایی و تجمع کارگران شهرداری بروجرد


ادامه مطلب ...

ایران-به ثمر نشستن تجمعات اعتراضی کارگران چوکا

ایران-به ثمر نشستن تجمعات اعتراضی کارگران چوکا


ادامه مطلب ...

ایران-بیش از 2هزار کارگر نی‌شکر هفت‌تپه 4 ماه مزد طلبکارند

ایران-بیش از 2هزار کارگر نی‌شکر هفت‌تپه 4 ماه مزد طلبکارند


ادامه مطلب ...
12345
تمام کارگران ایرانی زیرخط فقرند
دستمزد كارگران براي سال 95 يك چهارم خط فقر
پول های حاصل ازلغوتحریم کجا میرود
تشکل مستقل کارگری حق مسلم کارگران است

اخبار كارگري

ایران-تجمع اعتراضی و تهدید به اخراج کارگران شهرداری آبادان

ایران-تجمع اعتراضی و تهدید به اخراج کارگران شهرداری آبادان

ایران-تجمع اعتراضی و تهدید به اخراج کارگران شهرداری آبادان

ایران-اعتراض و تجمع کارگران دی.ام.تی پلی اکریل

ایران-اعتراض و تجمع کارگران دی.ام.تی پلی اکریل

ایران-اعتراض و تجمع کارگران دی.ام.تی پلی اکریل

ایران-اعتصاب،راهپیمایی و تجمع کارگران شهرداری بروجرد

ایران-اعتصاب،راهپیمایی و تجمع کارگران شهرداری بروجرد

ایران-اعتصاب،راهپیمایی و تجمع کارگران شهرداری بروجرد

ایران-به ثمر نشستن تجمعات اعتراضی کارگران چوکا

ایران-به ثمر نشستن تجمعات اعتراضی کارگران چوکا

ایران-به ثمر نشستن تجمعات اعتراضی کارگران چوکا

ایران-بیش از 2هزار کارگر نی‌شکر هفت‌تپه 4 ماه مزد طلبکارند

ایران-بیش از 2هزار کارگر نی‌شکر هفت‌تپه 4 ماه مزد طلبکارند

ایران-بیش از 2هزار کارگر نی‌شکر هفت‌تپه 4 ماه مزد طلبکارند

ایران-عدم پرداخت مطالبات کارگران کارخانه نیرو رخش کردستان

ایران-عدم پرداخت مطالبات کارگران کارخانه نیرو رخش کردستان

ایران-عدم پرداخت مطالبات کارگران کارخانه نیرو رخش کردستان

ایران-کارتن خوابی کارگران شهرداری تهران اطراف مقبره امام خمینی

ایران-کارتن خوابی کارگران شهرداری تهران اطراف مقبره امام خمینی

ایران-کارتن خوابی کارگران شهرداری تهران اطراف مقبره امام خمینی

ایران-تجمع بیش از 300 کارگر معدن طزره در اعتراض به معوقات مزدی

ایران-تجمع بیش از 300 کارگر معدن طزره در اعتراض به معوقات مزدی

ایران-تجمع بیش از 300 کارگر معدن طزره در اعتراض به معوقات مزدی

مصاحبه - بیانیه

ایران-دیدار فعالین کارگری با آقای محمد جراحی‎

ایران-دیدار فعالین کارگری  با آقای محمد جراحی‎

ایران-دیدار فعالین کارگری با آقای محمد جراحی‎

ایران -ابراز نگرانی اتحادیه حمل و نقل بین الملل از احکام قضایی اعضای سندیکای شرکت واحد

ایران -ابراز نگرانی اتحادیه حمل و نقل بین الملل از احکام قضایی اعضای سندیکای شرکت واحد

ایران -ابراز نگرانی اتحادیه حمل و نقل بین الملل از احکام قضایی اعضای سندیکای شرکت واحد

ایران- به مناسبت آزادی سرافرازانه محمد جراحی

ایران- به مناسبت آزادی سرافرازانه محمد جراحی

ایران- به مناسبت آزادی سرافرازانه محمد جراحی